GDPR

General Data Protection Regulation  GDPR

          Zásady a zpracování osobních údajů společnosti CzechAg s.r.o.IČ 4943008

 

 

Tyto zásady vycházejí ze Směrnice pro nakládání s osobními údaji, přijaté společností CzechAg s.r.o. (dále jen „Společnost“) pro zpracování a ochranu osobních údajů ve

smyslu obecného nařízení GDPR o ochraně osobních údajů a v souladu s platným právním

řádem České republiky, zejména Zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

s účinností od 24.4.2019., v platném znění. Zásady poskytují informace o základních principech,

podle kterých Společnost zpracovává osobní údaje, statutárních zástupců, kandidátů na pracovní

pozice, fyzických osob podnikajících, klientů, zájemců, zástupců právnických osob, dodavatelů,

zákazníků (odběratelů zboží a služeb, hostů, ubytovaných hostů), obchodních a smluvních

partnerů, nájemníků, držitelů karet, zaměstnanců, brigádníků, sezónních pracovníků,

studentů na praxi, přepravců, návštěvníků.

 

1. Úvodem

1.1. Společnost v roli správce osobních údajů zpracovává osobní údaje subjektů údajů v rámci

všech svých hlavních činností a to na základě členění úseků Společnosti a to nejen formou

bezpečnostního opatření, jakým je řízený přístup k takovýmto informacím. Dále zpracovává

osobní údaje zaměstnanců pro oprávněné účely související s jejich pracovním poměrem ke

společnosti. 

1.2. Společnost zpracovává osobní údaje subjektů v souladu s účinností nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech

členských státech EU (General Data Protection Regulation „GDPR“). Dále Společnost

zpracovává osobní údaje subjektů údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních

údajů.

1.3 Společnost, jako právnická osoba, zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce

těchto údajů, případně jejich zpracovatele, jak jsou stanoveny platnými právními předpisy.

1.4. Subjekt osobních údajů poskytuje Společnosti své osobní údaje v závislosti na účelu jejich

zpracování, které je v celé své šíři obsaženo formou Přílohy č. 1 vydané Směrnice pro nakládání

s osobními údaji Společnosti, přičemž jedná se zejména a výhradně o definici účelů zpracování

osobních údajů:

a) výběrové řízení na pracovní pozici;

b) pro zajištění poskytovaných služeb Společnosti vč. ubytovacích, stravovacích a restauračních

c) pro účely oprávněných zájmů Společnosti nebo třetí osoby, pro ochranu vlastních práv a

nároků

d) pro splnění smlouvy mezi subjektem a Společnosti a plnění zákonných povinností vč. potřeb

evidence a statistiky

e) pro komunikaci se zákazníky, dodavateli, smluvními a obchodními partnery

f) pro zajištění účelu zprostředkování služeb Společnosti, jakými jsou zejména pronájem,

ubytování, rezervace

g) pro školící činnost;

h) pro propagační a marketingovou činnost

i) pro zajištění interních procesů bezpečnostni a ochrany osobních údajů, vedení mzdové a

personální agendy a vyplývající povinnosti vedení účetnictví 

j) pro jiné účely se souhlasem subjektu se zpracováním jeho osobních údajů

1.5. Souhlas se zpracováním osobních údajů je subjektem osobních údajů udělován v případě,

kdy nelze pro účel zpracování použít jiný právní titul.

Společnost akceptuje souhlas subjektu údajů jako svobodný, konkrétní, informovaný a

jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením

své svolení ke zpracování svých osobních údajů. Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli

odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost předcházejícího zpracování osobních údajů

subjektu, vycházejícího z jím dříve uděleného souhlasu. Před udělením souhlasu o tom bude

subjekt údajů informován.

2. Účel zpracování osobních údajů subjektů osobních údajů

2.1. Osobní údaje subjektů osobních údajů musí být shromažďovány pouze pro určité, výslovně

vyjádřené a prokazatelné účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito

účely neslučitelný. Zpracování osobních údajů se uskutečňuje zejména k pokrytí hlavních

předmětných činností Společnosti a pro účely zpracování uvedené v bodě 1 těchto Zásad

zpracování osobních údajů Společnosti, kterými jsou zejména výroba, obchod a služby

neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, hostinská činnost, a další.

2.2. Společnost dále zpracovává osobní údaje subjektů k zabezpečení svých smluvních a jiných

vztahů, vedení účetnictví, personální a mzdové agendy, náborové agendy a jiných činností, které

přímo souvisí s hlavními činnostmi Společnosti, a jsou definovány v interní Směrnici pro

nakládání s osobními údaji Společnosti.

3. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

3.1. Společnost shromažďuje, zpracovává a uchovává následující kategorie osobních údajů

subjektů, jejichž skladba je vždy dána nezbytností zpracování osobních údajů vždy dle

definovaného účelu zpracování osobních údajů pro daný subjekt údajů:

3.1.1. adresné, kontaktní a identifikační osobní údaje – zejména: jméno, příjmení, datum

narození, rodné číslo, bydliště, telefonní číslo, e-mail, doručovací adresa, státní občanství, č. OP,

č. CP, č. ŘP, č. bankovního účtu, datová schránka, osobní zkušenosti; vzdělání,

3.1.2. popisné osobní údaje – zejména: údaje subjektu vztahující se ke smluvnímu vztahu,

jakými jsou zejména a kromě již uvedených osobních údajů v bodě 3.1.1. DIČ, adresa sídla a

provozovny, aj.;

3.1.4. zvláštní kategorie osobních údajů, zejména citlivé údaje subjektu údajů;

3.1.5. jiné personifikované údaje – zejména fotografie nebo kamerové záznamy, biometrické

údaje, fyziologické údaje, platební údaje a údaje spojené s objednávkami

4. Zásady práce se soubory Cookies

4.1 Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle

do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o

Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek

tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť

bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies

umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu

Vašim potřebám; používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory

cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně

navštívené internetové stránky.

4.2 Na internetových stránkách správce může využívat tyto druhy cookies:

4.2.1 Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše

jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V

okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a

deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou

dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

4.2.2 Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže

opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých

cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim

potřebám.

4.3 V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických

komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že

naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy

že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

4.4 Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci

nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé

soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro

více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče. Pokud

použití souborů cookies nepovolíte, některé funkce a stránky nemusí

fungovat, jak by měly. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče můžete také

smazat všechny nebo vybrané cookies uložené na vašem zařízení. Pro

prohlížení webu bez ukládání informacích můžete také využít funkci tzv.

anonymní prohlížení, kterou některé prohlížeče nabízejí. Během

anonymního prohlížení se na vaše zařízení neukládají cookies.

4.5 K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a

analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak

náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti

sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním internetových stránek

vyjadřujete souhlas propojením zejména následujících služeb:

4.5.1 Google

4.5.2 Facebook

4.5.3 Twitter

4.5.4 Instagram

4.5.5 A další, jakými jsou zejména internetové prohlížeče: Opera, Safari, Mozilla

Firefox, Seznam.cz, Microsoft Edge, Internet Explorer.

4.6 Kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných

internetových stránkách předáváme těmto reklamním a sociálním sítím

údaje o vašem chování na webu; nepředáváme jim však vaše identifikační

údaje.

5. Způsob zpracování a uchování osobních údajů a doba jejich uložení u Společnosti

5.1. Společnost zpracovává osobní údaje subjektu manuálně či automatizovaným způsobem a

zabezpečeně je uchovává v listinné či elektronické podobě po dobu stanovenou archivačním,

spisovým a skartačním řádem. 

5.2. Společnost zpracovává osobní údaje způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení

pomocí zavedených bezpečnostních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a

před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením a to např. formou řízeného přístupu k těmto

informacím, prováděním šifrování a anonymizace osobních údajů, schopnost obnovení

dostupnosti osobních údajů nebo například formou pravidelných auditů zavedených

bezpečnostních opatření.

6. Předání osobních údajů

6.1. Společnost nepředává osobní údaje jiným osobám, kromě svých zpracovatelů osobních

údajů, nebo správců osobních údajů (kde je tato povinnost uložena smluvního vztahem se

správcem, zpracovatelem nebo podzpracovatelem), pokud povinnost jejich předání orgánům,

úřadům či institucím není Společnosti uložena právním předpisem anebo k tomu nebyl udělen

souhlas subjektu údajů.

6.2. Při zpracování osobních údajů u Společnosti, správce osobních údajů, nedochází k

automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž

obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.

7. Práva subjektu osobních údajů

7.1. Subjekt údajů na základě žádosti obdrží od Společnosti, není-li v žádosti blíže uvedeno,

veškeré informace o zpracování jeho údajů, a to stručným, srozumitelným a snadno přístupným

způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků.

7.2. Žádost lze podat elektronickými prostředky, podáním učiněným prostřednictvím datové

schránky nebo poskytovatele poštovních služeb anebo ústním podáním učiněným do záznamu u

Společnosti; žádost nelze podat telefonicky.

7.3. Pokud se osobní údaje, týkající se subjektu údajů, získávají přímo od něho, poskytne mu

Společnost v okamžiku získávání osobních údajů tyto informace:

a) totožnost a kontaktní údaje správce,

b) kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO),

c) účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny a zpracovávány, a právní základ pro

jejich zpracování,

d) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na tomto

zákonném titulu,

e) případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, včetně případného zpracovatele,

f) případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní

organizaci včetně odkazu na vhodné záruky,

g) dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy u Společnosti, nebo není-li ji možné určit, budou

použitá kritéria pro stanovení této doby,

h) existenci práva požadovat od Společnosti přístup k osobním údajům, týkajících se subjektu

údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti

zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů,

i) pokud je zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů, existenci práva odvolat kdykoli

souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho

odvoláním,

j) možnost podat stížnost u dozorového úřadu,

k) skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo

požadavkem, který je nutné uvést do budoucí smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní

údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů,

l) skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším

v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a

předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

7.4. Pokud Společnost hodlá osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je účel, pro který

byly shromážděny, poskytne subjektu údajů ještě před uvedeným dalším zpracováním, informace

o tomto jiném účelu.

7.5. Společnost nemusí subjektu osobních údajů informace o zpracování poskytovat tehdy,

pokud subjekt údajů již uvedené informace má, a do té míry, v níž je má.

7.6. Jestliže osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, poskytne mu Společnost shodné

informace a navíc zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně informace o tom, zda

údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů.

7.8. Společnost nebude v případě získání osobních údajů od někoho jiného, než je subjekt údajů,

uplatňovat informační povinnost, pokud je získávání nebo zpřístupnění výslovně stanoveno

právním předpisem, který se na Společnost vztahuje a v němž jsou stanovena bezpečnostní a

organizační opatření na ochranu oprávněných zájmů subjektu údajů.

7.9. Subjekt osobních údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Společnost jako správce

nebo jiná osoba, která pro Společnost zpracovává osobní údaje, provádí zpracování jeho

osobních údajů v rozporu s nařízením v oblasti ochrany osobních údajů nebo v rozporu

s legislativními povinnostmi v oblasti ochrany osobních údajů, může požádat o vysvětlení nebo

požadovat, aby Společnost nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Nevyhoví-li Společnost

nebo příslušný zpracovatel žádosti, může se subjekt osobních údajů obrátit na Úřad pro ochranu

osobních údajů, přičemž právo subjektu obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů tím

není dotčeno.

7.10. Subjekt osobních údajů má tato další práva:

1. získat od Společnosti, jsou-li pro to splněny podmínky, informace o zpracování jeho

osobních údajů (informace o totožnosti a kontaktní údaje správce a jeho případného

zástupce; případně kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), účely

zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování, případné

příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů a další informace, nezbytné pro

zajištění transparentního a korektního zpracování jeho osobních údajů),

2. získat od Společnosti přístup k osobním údajům, tj. získat od Společnosti potvrzení o

tom, zda tato zpracovává osobní údaje, které se ho týkají, a je-li tomu tak, má subjekt

osobních údajů právo získat přístup k těmto osobním údajům a na další informace v

zákonném rozsahu,

3. na opravu svých nesprávných osobních údajů, resp. na doplnění neúplných osobních

údajů,

4. na výmaz svých osobních údajů, pokud byly splněny zákonné podmínky, např. pokud

osobní údaje již nejsou potřeba k účelům, pro něž byly získány nebo se jinak

zpracovávaly, nebo např. pokud subjekt odvolá svůj souhlas

5. na omezení zpracování osobních údajů Společností, jsou-li splněny zákonné

podmínky,

6. na přenositelnost údajů, tj. na získání osobních údajů, které se jej týkají, a které

Společnosti poskytl, a to v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném

formátu,

7. vznést kdykoli námitku z důvodů jeho konkrétní situace proti zpracování osobních

údajů, které se jej týkají;

8. nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,

neudělí-li k tomu subjekt souhlas, kromě případů, kdy automatizované zpracování

umožňuje právní předpis;

9. podat stížnost dozorovému úřadu.

7.11. Společnost je oprávněna vyžadovat od subjektu osobních údajů při podání žádosti o

naplnění některého z výše uvedených práv, jeho osobní identifikaci ověřením u příslušného

zaměstnance, nebo identifikaci ověřením jinými dostupnými metodami (např. datová schránka,

notářské ověření/Czechpoint ověření podpisu na žádosti subjektu, popř. osobně v sídle

Společnosti).

7.12. Společnost je oprávněna v případech, které vymezuje právní předpis, za poskytnutí

informace o zpracovávaných osobních údajů subjektu požadovat přiměřenou úhradu,

nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Subjekt osobních údajů může veškeré informace ke zpracování svých osobních údajů získat

osobně, nebo prostřednictvím e-mailu. Aktuální kontaktní údaje na osobu Pověřence pro ochranu

osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách naší Společnosti. Uplatnění práv plynoucích z platné právní úpravy oblasti zpracování a ochrany osobních údajů může subjekt údajů uplatnit na emailové adrese pověřence pro ochranu osobních údajů: reception@hoteldvorak.com.

8.2. Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Praha 7,

Pplk. Sochora 27, 170 00, tel. ústředna +420 234 665 111, www: https://www.uoou.cz a to

zejména v případě, že Společnost nevyhoví žádosti o vysvětlení či odstranění stavu vzniklého

zpracováním osobních údajů.