VOP

   Všeobecné obchodní podmínky

Hotel Dvořák****  Český Krumlov

CzechAg s.r.o. Chládkova 2, Brno 616 00, IČO: 49433008, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 11679 (dále jen jako „hotel“).

Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklá v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavírané mezi hotelem a jinou osobou. Tyto podmínky tedy platí obecně pro všechny hotelové hosty a agentury (dále jen „host“), se kterými není sjednána písemná smlouva o poskytování služeb.

 

1. REZERVACE UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB

- rezervace ubytování a dalších služeb v hotelu a potvrzení této rezervace ze strany hotelu je možné pouze emailem

- rezervace se považuje za platnou v případě, že hotel písemně (e-mailem) potvrdí hostovi provedenou rezervaci nebo host obdrží automatické emailové potvrzení generované příslušným online rezervačním systémem. Host je povinen uhradit dle pokynů v potvrzení rezervace zálohu.

- platná rezervace se považuje za závaznou pro hosta. Pro hotel je závazná, pokud host včas a dle pokynů v potvrzení rezervace uhradí zálohu;

- v případě, že nebudou nesplněny výše v tomto článku uvedené podmínky, hotel nemusí ubytování a služby hostovi poskytnout

- údaje, které jsou uvedeny na potvrzení rezervace, jsou závazné pro obě strany

 

2. CENY UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB, STORNOVACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

- cena ubytování a dalších služeb je uvedena za pokoj na jednu noc, včetně snídaně̌, pokud nezvolí́ host jinak

- v ceně ubytování a dalších služeb je zahrnuto DPH ve výši 10 % 

- zrušení potvrzené rezervace je stanoven rezervačním systémem, který byl pro rezervaci využit

- při zrušení rezervace, která byla zadána přes externí́ poskytovatele (např. booking.com), je nutné rezervaci zrušit taktéž přes tohoto poskytovatele, a to způsobem, který tento poskytovatel pro zrušení rezervace vyžaduje

- cenu ubytování a dalších služeb je možné uhradit v hotovosti, kdy hotel akceptuje měnu CZK a EUR; v případě platby kreditní́/platební́ kartou 

- hotel si vyhrazuje právo předběžné předautorizace karty hosta až do výše celkové ceny ubytování a dalších služeb

- v případě nedostavení se hosta v termínu rezervace je rezervace stornována a hotel je oprávněn účtovat náklady dle storno podmínek dané rezervace

 

3. PRÁVA A POVINNOSTI HOSTA:

- host má́ právo užívat rezervovaných prostor a jejich vybavení, a s ostatními hosty hotelu spoluužívat vybavení společných prostor hotelu

- host je odpovědný za všechny jím způsobené škody v hotelu a souhlasí s tím, že uhradí́ případné́ náklady na opravy, výměny nebo zvláštní́ čištění, výše úhrady bude určena hotelem

- host je povinen veškeré́ závady a případné nedostatky reklamovat během svého pobytu v hotelu, aby mohla být sjednána náprava

- host je povinen nejpozději v den odjezdu uhradit náklady spojené́ s využitím služeb hotelu, včetně̌ doplňkových služeb, nebylo-li dohodnuto jinak; v případě neuhrazení částky je hotel oprávněn účtovat (strhnout) odpovídající́ částku z udané platební́ karty hosta po jeho odjezdu

- host může odstoupit od smlouvy na základě stornovacích podmínek nebo v případě, že hotel neposkytl hostovi předem dohodnuté́ služby odpovídající́ standardu hotelu

- doba přihlášení do hotelu je od 15:00 v den příjezdu, dřívější přihlášení je možné pouze po dohodě̌ s recepcí

- doba odhlášení je do 11:00 v den odjezdu; pozdní́ odhlášení́ je možné po dohodě̌ s recepcí

- celý hotel je nekuřácký porušení tohoto nařízení a kouření́ v pokoji či prostorách hotelu opravňuje hotel, aby hostovi naúčtoval smluvní pokutu ve výši 200 EUR; zákaz kouření a s ním spojená smluvní pokuta se vztahují i na kouření elektronických cigaret.

- v rozmezí́ od 22:00 a 6:00 je doba nočního klidu; chování, které vede k rušení ostatních hostů v době̌ nočního klidu, je přísně zakázáno (zahrnuje hlasitý́ poslech hudby, televize, křik v pokojích, chodbách a další́ rušivé́ chování); v případě vážného porušení tohoto pravidla může hotel účtovat hostovi smluvní pokutu až do výše 400 EUR nebo, v nutných případech volat Policii ČR

- psi mohou být ubytováni v hotelu na základě potvrzení hotelu za poplatek

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI HOTELU:

- hotel je povinen pro hosta zajistit ubytování, které odpovídá standardu hotelu

- v případě, že hotel nemůže hosta ubytovat na základě předem vytvořené́ a potvrzené rezervace, má́ povinnost zajistit pro hosta adekvátní́ ubytování v jiném zařízení 

 

5. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Host bere na vědomí, že hotel v roli správce osobních údajů zpracovává osobní údaje hosta (zejména identifikační, adresné, autentizační, kontaktní údaje, údaje o plnění smluvního vztahu a jiné osobní údaje, kterými jsou nezbytné osobní údaje, zejména se jedná o: jméno, příjmení, datum narození, kontaktní email, kontaktní telefon, kontaktní adresa, případné autentizační údaje, číslo průkazu (občanský průkaz/cestovní pas), jeho platnost a datum a místo vydání

5.1.1 uzavření a plnění smluv

5.1.2 rezervace ubytování, ubytovací, stravovací a doprovodné služby

5.1.3 propagační a marketingová činnost

5.1.4 ochrana vlastních práv a právních nároků;

5.1.5 administrativní potřeby, evidence a tvorba statistik;

5.1.6 plnění obecných zákonných povinností.

 

5.2 Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:

5.2.1. oprávněný zájem hotelu pro poskytování jeho služeb dle bodu 5.1.2. a bodu 5.1.3

5.2.2. oprávněný zájem hotelu. na rozvoji vlastního podnikáni a akvizici nových zákazníků pro účel dle bodu 5.1.6

5.2.3. oprávněný zájem hotelu na řádné ochraně a účinného uplatňování práv a nároků hotelu pro účel dle bodu 5.1.4

5.2.5. oprávněný zájem hotelu na administraci, evidenci uzavřených smluv a na tvorbě statistik pro účel dle bodu 5.1.5

5.2.6. nezbytnost pro plnění zákonných povinností hotelu, zejména z oblasti daňové a účetní pro účel dle bodu 5.1.6

 

5.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu, respektive po dobu, po kterou bude účel stále aktuální, zejména:

5.3.1. pro účely dle bodu 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 po dobu účinnosti smluvního 

5.3.2. pro účel dle bodu 5.1.4 nejdéle po dobu 12 (dvanácti) měsíců 

5.3.3. pro účel dle bodu 5.1.6 a 5.1.7 po dobu trvání promlčecí doby, včetně doby pokrývající její případné stavení či přerušení, typicky však ne déle než 16 (šestnáct) let po ukončení účinnosti smluvního vztahu 

5.3.4. pro účel dle bodu 5.1.7 VOP výše po dobu plnění příslušných zákonných povinností.

 

5.4. Osobní údaje osob uváděných v odst. 5.1 budou za výše uvedenými účely předávány dalším příjemcům v roli správců a zpracovatelů. Těmito příjemci mohou být:

5.4.1. orgány veřejné správy, jako jsou cizinecká policie, policie, exekutoři, generální finanční ředitelství, a to v případě, kdy toto ukládá hotelu právní povinnost nebo kdy je to nezbytné pro ochranu práv a právních nároků hotelu.

5.4.2. osoby zapojené do procesu obchodní a marketingové komunikace, jako jsou osoby zajišťující poštovní a e-mailové rozesílky

 

5.5. Subjekty údajů jsou oprávněny:

5.5.1. požadovat přístup k jejich osobním údajům

5.5.2. požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů

5.5.3. požadovat omezení zpracování osobních údajů

5.5.4. požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů

5.5.5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to včetně námitky proti zpracování za marketingovými účely – tuto námitku je subjekt oprávněn vznést již při uzavíráni smlouvy, a případně při zaslání každého jednotlivého obchodního sdělení, nebo kdykoli jindy

5.5.6. využít práva na přenositelnost osobních údajů

5.5.7. využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

5.6. Veškerá práva lze uplatnit na následujících kontaktech hotelu:

5.6.1. E-mail: reception@hoteldvorak.com

 

5.7. Hotel je povinen informovat osoby uvedené jako subjekty údajů v odst. 5.1 o zpracování jejich osobních údajů v rozsahu informací, které jsou uvedeny v tomto čl. 5. Hotel, je dále povinen informovat subjekty údajů podle tohoto odstavce bez zbytečného odkladu od účinnosti o předání osobních údajů subjektu údajů příjemcům nebo zpracovatelům osobních údajů hotelu. Hotel je povinen sdělit informace podle tohoto odstavce ve snadno srozumitelné podobě, s přihlédnutím k okolnostem a schopnostem subjektů údajů

 

5.8. Povinnost hotelu informovat subjekty údajů podle odst. 5.7 se obdobně uplatní i na veškeré případné změny týkající se informací o zpracování.

 

5.9. Hotel i host potvrzují, že informace obsažené v tomto článku 5, nepředstavují smluvní ujednání. Hotel je povinen udržovat tyto informace o zpracování aktuální, a z tohoto důvodu se na jejich změny neaplikují omezení. Hotel je oprávněn tyto informace změnit kdykoli a informovat o tom hosta elektronickými prostředky.

 

6. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1.Informace týkající se ochrany a zabezpečení osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů a jsou zveřejněny na internetové stránce hotelu

 

 

 

 

 

7. ŘEŠENÍ SPORŮ

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

 

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

 

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz 

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- tyto podmínky jsou platné́ od 1. 1. 2020 a hotel si vyhrazuje právo jejich změn a host je povinen se řídit těmito aktuálními podmínkami